Здружението за здравствена превенција и социјална заштита на граѓаните „ПРЕВЕНТУС“ Скопје е самостојно, непартиско, секуларно, непрофитно здружение чија што цел е да врши едукација за здравствена превенција и социјалната заштита на граѓаните во Република Македонија.

www.preventus.mk е проект на Здржението за здравствена превенција и социјална заштита на граѓаните ПРЕВЕНТУС Скопје чија цел е да врши едукација и да наоѓа практични решенија во областа на здравството и социјалната политика, да промовира, развива и воспоставува квалитетен и здрав живот на граѓаните.