Веб-страницата не дава медицински совети

Содржината на веб-страницата preventus.mk, текст, графика, слики и други материјали создадени од preventus.mk или добиени од соработници на preventus.mk и други материјали содржани на веб-страницата (колективно, „Содржина“) се само за информативни цели. Содржината не е наменета да биде замена за професионален медицински совет, дијагноза или третман. Секогаш побарајте совет од вашиот лекар или друг квалификуван здравствен работник/ институција за какви било прашања што може да ги имате во врска со вашата здравствена состојба. Никогаш не занемарувајте професионален медицински совет ниту одложувајте медицински преглед заради нешто што сте го прочитале на веб-страницата на preventus.mk!

Ако мислите дека имате медицинска итна помош, веднаш повикајте го вашиот лекар или Брза Помош. Preventus.mk не препорачува или одобрува какви било специфични тестови, лекари, производи, процедури, мислења или други информации што може да се споменат на страницата. Потпирањето на какви било информации обезбедени од preventus.mk, вработените во preventus.mk, или соработници на preventus.mk е единствено на ваш сопствен ризик.